Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní podmínky podnikatelky Pavlína Radostová se sídlem společnosti Lažánky 207, 664 71 Lažánky , IČO: 87856611 zapsané jako Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona - zapsána v živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.shopikuviliho.cz
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném podnikatelkou Pavlína Radostovou od 1.6.2020.


VYMEZENÍ POJMŮ


1. Prodávající (dodavatel)
je podnikatelka Pavlína Radostová se sídlem společnosti Lažánky 207, 664 71 Lažánky , IČO: 87856611 zapsané jako Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona - zapsána v živnostenském rejstříku. Podnikatelka Pavlína Radostová je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím třetí osoby (např. dopravců, či jiných podnikatelů) dodává kupujícímu zboží a popřípadě potisk na zboží nebo poskytuje služby.

2. Kupující
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

- KUPUJÍCÍ (SPOTŘEBITEL) je každý člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání.

- KUPUJÍCÍ (KTERÝ NESPOTŘEBOVÁVÁ) kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby (uzavírá smlouvy) související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Kupní smlouva
A) Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Odesláním objednávky kupujícím (spotřebitel) a přijetím objednávky dodavatelem vzniká kupní smlouva. Přijetí objednávky dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail kupujícím. Toto potvrzení však nemá vliv na vznik smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Smlouvu lze automaticky rušit ze strany dodavatele v případě objednávky zboží s potiskem, kdy kupující (spotřebitel) nezašle v datové podobě (většinou emailem) podklady k samotnému potisku do 10ti kalendářních dní od odeslání objednávky. To platí i v případě, že kupující (spotřebitel) neschválí zaslaný grafický náhled dodavatelem do 2pracovních dnů od odeslání. Kupující (spotřebitel) má možnost zrušit objednávku na zboží s potiskem v případě, kdy neobdrží grafický náhled potisku od dodavatele do 2pracovních dnů od odeslání grafických podkladů dodavateli.

B) Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka na zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupujícímu je před odesláním objednávky prodávajícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující zadal, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

Odesláním objednávky (uzavřením kupní smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád (ZDE) je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací může být prodávajícím pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si, v co možná nejkratší době, vyžádat doplnění podkladů od kupujícího. Lhůta je pozastavena od tohoto data až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelky Pavlína Radostová se sídlem společnosti Lažánky 207, 664 71 Lažánky , IČO: 87856611 zapsané jako Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona - zapsána v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shopikuviliho.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2.     UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1.    Na základě dobrovolné registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V případě zboží s potiskem je uvedená cena konečná, včetně ceny za potisk, nezávisle na ostatních parametrech spojených se samotným potiskem. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu je zvlášť uvedeno pro doručování zboží v rámci území České republiky.
3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, požadavku na potisk zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
(Podrobné platební podmínky Naleznete ZDE)

4.1.     Cenu zboží včetně případného potisku a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č.6083492262/5500 , vedený u Raiffeisen bank (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s potiskem a dodáním zboží.
4.3.    V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ihned po uzavření smlouvy před samotným odesláním objednaného zboží. Pokud nedojde k připsání platby za objednané zboží nejdéle do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, může být smlouva považována za zrušenou. V okamžiku připsání platby na účet v případě objednávky zboží s potiskem se až v tento okamžik začíná se samotným potiskem zboží.
4.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, což je číslo objednávky, tedy kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zasílá prodávající kupujícímu současně se zbožím, v opačné případně kupující souhlasí se zasláním daňového dokladu prodávajícím elektronicky v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.5.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
(PODROBNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY NALEZNETE ZDE)


5.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, a zda není zásilka zjevně poškozena, jelikož svým podpisem přepravci stvrzuje, že zásilku převzal bez námitek – tedy v pořádku a nepoškozenou. V případě jakýchkoliv závad toto kupující je povinen neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.4.1 POŠKOZENÍ ZÁSILKY
A) Zjevné poškození zásilky - v případě zjevného poškození zásilky je nutné, aby kupující před pracovníkem přepravní služby zkontroloval její obsah a zjistil, zda zboží je či není přepravou poškozeno a případně tak zásilku reklamoval v okamžiku jejího převzetí. Je však lépe, když zjevně poškozenou zásilku kupující od přepravce nepřevezme. Za poškození zboží vzniklé přepravou nese odpovědnost přepravní služba, za pozdější reklamace vzniklé škody při přepravě nebude přepravcem brán zřetel.
B) Poškození zásilky v neporušeném obalu - je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je třeba, aby kupující o této skutečnosti co nejdříve (nejpozději do 48hodin od převzetí zásilky) informoval prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé přepravou nese odpovědnost prodávající, za pozdější reklamace vzniklé škody při přepravě nebude prodávajícím brán zřetel.
C) Vědomé převzetí poškozené zásilky - V případě, že kupující převezme zboží, které bylo zcela evidentně poškozeno při přepravě, neuplatní reklamaci u přepravce a bude nárokovat reklamaci u prodávajícího, nebude mu takováto reklamace prodávajícím uznána.

5.4.2. NEDOSTATKY V ZÁSILCE
Případné nedostatky v zásilce (nekompletnost, jiné zboží, atd..) je kupující povinen nahlásit prodávajícímu telefonicky na tel.: 608 349 273, nebo e-mailem na: obchod@shopikuviliho.cz do 48 hodin od jejího převzetí. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.


6.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM
(postup k vrácení zboží naleznete ZDE)


6.1.    Kupující SPOTŘEBITEL bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Viz. níže celé znění:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


6.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. písm. a) – l) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na doručovací adresu prodávajícího: Pavlína Radostová, Lažánky 207, 664 71 Lažánky, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@shopikuviliho.cz.
6.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem převodem na účet určený kupujícím spotřebitelem . Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí a než je zboží prodejci fyzicky doručeno ke zjištění, zda na zboží nevznikly žádné škody na jejichž úhradu má prodávající nárok.
6.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
6.6.    V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6.8.    Spotřebiteli bude současně s kupní cenou vráceného zboží prodávajícím vrácena i platba za jeho přepravu. Vrácení částky, kterou prodávající přijal jako platbu za dodání zakoupeného výrobku, je dle § 1832 odst. 2 limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání a nezapočítává se do ní příplatek za zpoplatněné způsoby platby. Pokud tedy spotřebitel zvolil (a zaplatil) dražší z nabízených způsobů dodání a platby,  prodávající mu plnou cenu takovéhoto způsobu není povinen vrátit.

 

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.    Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
7.4.    Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.5.    Právo z vadného plnění kupujícímu vyplývající z ustanovení v čl. 7.2 obchodních podmínek nenáleží za zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží či pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.6.    Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
7.7.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, místě podnikání či v sídle nebo v místě, které je určeno k opravě v REKLAMAČNÍM ŘÁDU.  
7.8.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit REKLAMAČNÍ ŘÁD prodávajícího.


8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz . 
8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3.    Prodávající (provozovatel www.shopikuviliho.cz )  prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
9.4.    Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a vedení uživatelského účtu a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.5.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.6.    Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.
9.7.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické  a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


Více o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínky ochrany osobních údajů. 

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11.    DORUČOVÁNÍ


11.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@shopikuviliho.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

12.2.    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím elektronicky archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný registrovanému kupujícímu na webovém rozhraní prodávajícího.

12.3.    Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právem. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

12.4.    Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


 
PROVOZOVATEL


www.shopikuviliho.cz
Pavlína Radostová
IČO: 87856611 - NEJSEM PLÁTCE DPH
SÍDLO (fakturační adresa): Lažánky 207, 664 71 Lažánky
PROVOZOVNA (doručovací adresa): Lažánky 207, 664 71 Lažánky
Tel.: 608 349 273
e-mail: obchod@shopikuviliho.cz
Bankovní spojení: 6083492262/5500